1.Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ.9, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Ι. Αθανασιάδη και Α. Γύπαρη (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «Proximity ZZ Διαφημιστική ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Αμβρ. Φρατζή, αρ. 16, 117 45, Νέος Κόσμος και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ηλία Γρύλλια (εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Αmita Consumer Promo» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας www.amita.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

2.Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας άνω των 18 ετών (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

3.Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, οι υπάλληλοι της Διαφημιστικής καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω πρώτου και δευτέρου βαθμού.

4.Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 στις 12.00 πμ έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 στις 23.59 μμ.

5.Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

6.Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και να μπει σε κλήρωση για να κερδίσει δώρα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: i.Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στο Διαγωνισμό μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook υπό τη διεύθυνση «http://www.facebook.com/AmitaJuices». ii.Εν συνεχεία, σε σελίδα που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα στη διεύθυνση http://amita.gr/consumer/index.html?t=consumer_form θα πρέπει να εισάγεται κωδικός συμμετοχής, ο οποίος μπορεί να λαμβάνεται από κάθε ενδιαφερόμενο εναλλακτικώς με δύο τρόπους: είτε (α) εμπεριέχεται σε αυτοκόλλητο (sticker) που έχει τεθεί επί της συσκευασίας των χυμών Amita 1lt, είτε (β) θα παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο από την έδρα της Διαφημιστικής κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας στον αριθμό 210 8099199 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 10:30:00 και 18:30 προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τον τρόπο παραλαβής του κωδικού συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει αποκλειστικά και μόνον έναν (1) κωδικό συμμετοχής, καθ'όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. iii.Σε περίπτωση κατά την οποία ο κωδικός συμμετοχής που εμπεριέχεται στο αυτοκόλλητο (sticker) ανωτέρω υπό ii(α) είναι δυσανάγνωστος ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν εμπεριέχεται στο εν λόγω αυτοκόλλητο (sticker), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει νέο κωδικό συμμετοχής αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τη Διαφημιστική σύμφωνα με τον όρο ii(β) ανωτέρω. iv.Εν συνεχεία στην ίδια ως άνω σελίδα στη διεύθυνση http://amita.gr/consumer/index.html?t=consumer_form ο ενδιαφερόμενος εισάγει το ονοματεπώνυμο του καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) και επιλέγει την εντολή «αποστολή».

7.Με το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αμέσως μέσω της ως άνω σελίδας εάν έχουν κερδίσει κάποιο δώρο με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής νικητών μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης των κωδικών συμμετοχής.

8.Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στο Διαγωνισμό με διαφορετικό κάθε φορά κωδικό συμμετοχής.

9.H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

10.Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχτούν 3.000 νικητές (εφεξής οι «Νικητές») οι οποίοι κερδίζουν κάποιο από τα κάτωθι δώρα: i.Εφτά (7) τυχεροί κερδίζουν έκαστος από μία (1) διαμονή μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του Νικητή) για μία (1) εβδομάδα στο ξενοδοχείο Grecotel Lakopetra Beach στην Κάτω Αχαΐα αποκλειστικά και μόνον κατά το διάστημα 20/08/2011 έως 27/08/2011. ii.Πέντε (5) τυχεροί κερδίζουν έκαστος από μία (1) διαμονή μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του Νικητή) για μία (1) εβδομάδα στο ξενοδοχείο Grectotel Daphnila Bay Thalasso στην Κέρκυρα αποκλειστικά και μόνον κατά το διάστημα 20/08/2011 έως 27/08/2011. iii.Τριακόσιοι σαράντα (340) τυχεροί κερδίζουν προπληρωμένες κάρτες της τράπεζας Eurobank ως ακολούθως: - 1.000 ευρώ (40 τυχεροί) - 500 ευρώ (100 τυχεροί) - 100 ευρώ (200 τυχεροί) iv.Δύο χιλιάδες εξακόσιοι σαράντα οκτω (2.648) τυχεροί κερδίζουν έκαστος από ένα (1) κιβώτιο χυμού Amita 1lt της αγαπημένης τους γεύσης.

11.Οι Νικητές, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δώρα τους, θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους κατά τον όρο 7 ανωτέρω, να καλέσουν στον αριθμό 210 8099199 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09:00 και 17:00 και να ενημερωθούν σχετικά με τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους Νικητές τα πλήρη στοιχεία τους για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων και δη ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του Νικητή. Οι Νικητές φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

12.Η παράδοση οιουδήποτε δώρου σε Νικητή τελεί επίσης υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από τον εν λόγω Νικητή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του Νικητή. Περαιτέρω, οι Νικητές των προπληρωμένων καρτών της τράπεζας Eurobank κατά την επικοινωνία τους με τη Διαφημιστική θα ενημερώνονται επιπλέον για τα εξής: i.για την παραλαβή της κάρτας τους θα πρέπει επισκεπτόμενοι το κατάστημα της εν λόγω τράπεζας να υπογράφουν τη σχετική προϊοντική σύμβαση ii.στην περίπτωση που δεν είναι πελάτες της εν λόγω τράπεζας πέραν της προσκόμισης και επίδειξης των ανωτέρω εγγράφων απαιτείται να προσκομίσουν και να επιδείξουν επιπλέον είτε εκκαθαριστικό σημείωμά τους είτε έναν λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π) με τα στοιχεία τους.

13.Ειδικότερα για τους Νικητές που κερδίζουν προπληρωμένες κάρτες Eurobank, θα πρέπει να παραλάβουν τις κάρτες τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και 31/10/2011.

14.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατοχυρώσει ή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω υπό τους όρους 11 και 12 περιγραφόμενα ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί των δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.

15.Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα που θα παραλάβουν οι Νικητές.

16.Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

17.Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

18.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της Ιστοσελίδας. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

19.Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που τους δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση.

20.Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους Συμμετέχοντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα καθώς και για τυχόν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@amita.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

21.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

22.Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτής, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

23.Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

24.Οι Νικητές δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των δώρων του Διαγωνισμού.

25.Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ήτοι, για τους μεν Νικητές όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Νικητών, για τους λοιπούς Συμμετέχοντες όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενημερωτικού υλικού εκ μέρους της Διοργανώτριας. Ειδικά, για όσους αναδειχθούν Νικητές των προπληρωμένων καρτών της Eurobank, τα δεδομένα αυτά θα διαβιβαστούν στην εν λόγω Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Αλεξάνδρα Παπά (τηλ.210 6381700), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.

26.Οι Συμμετέχοντες δίνουν την συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο και να διαβιβάσει κατά περίπτωση τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενημερωτικού υλικού εκ μέρους της Διοργανώτριας. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 24572/1997.

27.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

28.Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι συμμετοχής τροποποιούν και αντικαθιστούν τους με ημερομηνία κατάθεσης 20-6-2011 όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό και έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλεξάνδρα Μέργιανου (οδ. Θεμιστοκλέους αρ. 1 και Πανεπιστημίου (5ος όροφος), Αθήνα, τηλ. 210 3819009), απ' όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.